SRS Uden

Waterbasketbal vereniging voor Uden en omstreken

Locatie en trainingtijd

Locatie:

Zeesterbad

Hockeyweg 6 te Uden


Trainingstijd:

Elke zaterdag van 18:00-19:00

Agenda

Start seizoen 2018/19

25 augustus, Training

Toernooien

  • Uden 21 oktober
  • Oss 18 november
  • Nijmegen 17 of 24 februari'19
  • Den Bosch 17 maart'19


Ga naar de toernooi schema.

Privacy beleid

Algemene Voorwaarden & Privacy Statement

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van SRS Uden (gevestigd aan de Dwarsfluitstraat 41 te Uden) aan gebruiker, evenals op alle informatie, aanbevelingen, documenten en diensten die je op of via de website www.srsuden.nl verkrijgt en of gebruikt (verder te noemen: informatie).

Heb je vragen over deze algemene voorwaarden of diensten SRS Uden? Neem dan contact met ons op via srsuden@ziggo.nl

1. Algemeen

1.1 SRS Uden neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de samenstelling en bij het onderhoud van de op de website www.srsuden.nl verstrekte informatie, echter kan SRS Uden niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. De informatie verstrekt op en via onze website is dan ook uitsluitend bedoeld als algemene informatie en hier kun je verder geen rechten aan ontlenen. 

1.2 SRS Uden is niet aansprakelijk voor onjuiste feitelijke omstandigheden die door de gebruiker zijn verstrekt.

2. Links naar en van andere websites

2.1 Onze website biedt links naar externe websites. SRS Uden is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetsites waarnaar wordt verwezen of aanbieders welke gekoppeld zijn aan de website van SRS Uden.

3. Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten 

3.1 Het auteursrecht van deze website en alle informatie binnen deze website berusten bij SRS Uden. Het is dan ook niet toegestaan om de website (en onderdelen daarvan, en daarop) elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de website aan te brengen zonder voorafgaande toestemming van SRS Uden.

4. Toepasselijk recht & bevoegde rechter

4.1 Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan de Nederlandse wetgeving. 

4.2 Bij mogelijke geschillen is de rechtbank te Utrecht exclusief bevoegd.

4.3 SRS Uden behoudt zicht het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Controleer deze daarom regelmatig. 

5. Privacy Statement 

SRS Uden hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. SRS Uden houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

- je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement.

- verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

- vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

- passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.

- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen.

- op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als vereniging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacy statement, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

SRS Uden
Dwarsfluitstraat 41 5403 HT  Uden
info@srsuden.nl

6. Foto's op website

Tijdens toernooien of andere evenementen kunnen er foto's gemaakt worden. De foto's die gemaakt worden, wordt niet uitgeleverd aan derden. Deze kunnen op de website geplaatst worden, echter alleen op het beveiligde pagina van SRS Uden waar alleen leden en vrijwilligers kunnen komen door middel van een inlogcode. Mocht je echt niet willen dat er een foto van jou op onze website geplaatst wordt dan moet je dan aangeven bij het bestuur.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door SRS Uden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

- Het versturen van informatie ten behoeve van de club.

- Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

- Voornaam;

- Tussenvoegsel;

- Achternaam;

- E-mailadres;

- Geslacht.;

- Adres;

- geboortedatum;

- Telefoonnummer (vast of mobiel)

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft worden alleen doorgestuurd naar al onze bestuursleden.
Verder wordt de pasfoto en de gegevens doorgegeven aan de KNZB ten behoeve van de spelerspas en dat je ingeschreven hoort te staan bij de KNZB als je met het toernooien van waterbasketbal mee wilt doen.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

SRS Uden bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Dit houdt het volgende in; nadat je bent uitgeschreven bij onze club, houden we jouw gegevens nog 2 jaar in onze bestand, hierna worden deze gegevens verwijderd van onze computers.

 

Als je naar aanleiding van ons privacy statement nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op!

Deze Privacy verklaring kan je ook downloaden op onze dowanload pagina.